Skip to content

El valor de l’esforç 
Concepte i definicions

Concepte i definicions

DEFINICIONS

ESFORÇ

Desplegar les possibilitats presents i futures per assolir un progrés possible a partir del treball realitzat en el moment en què es planteja.

VALOR

Qualitat o conjunt de qualitats que fan que alguna cosa o alguna persona sigui preuada, que valgui.

QUÈ IMPLICA L’ESFORÇ?

Tots aquests contes i còmics estan disponibles a pàgines de compra online i llibreries.

1.

DEDICACIÓ

Posar la pròpia activitat en quelcom.

2.

IMPLICACIÓ

Involucrar. Comprometre algú en un afer.

3.

TENACITAT

Ser ferm en els seus propòsits.

4.

PERSEVERANÇA

Persistència en allò que haguem emprès.

5.

SACRIFICI

Acceptar voluntàriament la pèrdua de quelcom per obtenir alguna cosa.

6.

CONSTÀNCIA

Tenir la qualitat de ser perseverant. Fermesa infrangible.

7.

MOTIVACIÓ

Factor o conjunt de factors que donen sentit a un comportament determinat.

8.

OBJECTIU A ACONSEGUIR

Fita a assolir.

9.

SATISFACCIÓ

Fer content a algú (o a un mateix) tot acomplint allò que desitja o espera.

10.

RESPONSABILITAT

Mostrar una actitud que porta a respondre de quelcom al qual t’has compromès. Capacitat de respondre d’alguna cosa, de garantir la realització d’una tasca, el compliment d’un deure, de donar-ne raó, etc

11.

TEMPS

Forma mental que assumeix la forma de la durada i de la successió.

12.

RENÚNCIA

Cedir, per voluntat pròpia, al desig, projecte o proposta que li pertany o a què té dret, que se li encomana o se li obliga.

13.

PATIMENT POSITIU

Acció de patir; però no per un esdeveniment ofensiu o dolent, sinó amb un sentiment positiu per aconseguir allò pel que estem treballant.

ALTRES CONSIDERACIONS

1.

L’objectiu ha de ser assumible. Però si es dóna l’opció que no s’aconsegueix, no s’ha de considerar un fracàs.

2.

Esforçar-se per aconseguir una cosa no significa que s’assoleixi.

 

3.

Augmenta l’autoestima.

 

4.

El sobreprotecció dificulta l’esforç.